Algemene voorwaarden

Beleid en algemene voorwaarden Kantoorboom.nl

Vers van de kweker:
Al ons groen komt direct van kwekers uit Nederland of wordt direct geïmporteerd vanuit het buitenland.
Zo reist bijvoorbeeld onze palmbomen specialist maandelijks af naar de kwekerijen in Noord Spanje en Italië om daar de mooiste palmbomen en olijven voor ons uit te zoeken.
Wij selecteren al ons groen op basis van strikte kwaliteitseisen en wordt daarnaast bij de kwekers enkele keren per jaar gecontroleerd door Naktuinbouw (Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw) op ziektes en plagen.

Ons beleid*
Wij besteden alle mogelijke zorg aan selectie, inkoop en bezorging van al ons groen. 
Mocht er onverhoopt bij afleveren toch schade zijn aan groen en/of plantenbak, dan nemen wij dit zeer serieus en zullen in goed overleg het probleem zo snel mogelijk proberen te verhelpen.
Mocht binnen wettelijk gesteld garantietermijn blijken dat de plant ziekte vertoont, uitvalt of minder mooi wordt, reageer dan zo snel mogelijk zodat er actie genomen kan worden.
 Vaak heeft het te maken de verzorging, tocht, standplaats, zonlicht, bewatering (of juist een gebrek daaraan).
 Hoe eerder we kunnen helpen, hoe meer de kans op herstel van het groen.
Zoals je zult begrijpen is garantie op groen zeer lastig, aangezien de verzorging en punten zoals bovengenoemd door ons vaak niet te controleren valt.
 We zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen op het moment dat het groen toch dood gaat. Op al onze overige artikelen gelden de wettelijke garanties.
Verder verwijzen we je graag naar onze leverings- en algemene voorwaarden.

Toch een klacht?
Allereerst; klachten zijn er om opgelost te worden!
Niemand houdt van klachten, daarom willen we vooraf er alles aan doen om dit te voorkomen.
 Door elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren kunnen we samen op zoek naar een passende oplossing.

Leveringsvoorwaarden

*
Druk-, zet-, invoerfouten voorbehouden.
Kantoorboom behoud zich het recht voor prijzen te wijzigen en/of maatvoeringen door te voeren met betrekking tot het assortiment. We werken immers met versproducten waarbij deze dagelijks kunnen fluctueren.
Leveringskosten worden opgenomen in iedere offerte/ factuur Kantoorboom.nl. Bezorging buitenland in overleg.
Vooraf aan levering stemmen we af met de opgegeven contactpersoon voor een correcte bezorging. Bij afwezigheid, graag een ander contactpersoon met telefoonnummer doorgeven.
Voor een correcte levering dient de bezorgadres goed bereikbaar te zijn voor een (vracht)auto met evt. aanhanger
. Bij bezorging worden de items afgeleverd tot aan entree pand/gebouw (begane grond).
Wensen met betrekking tot afleveren en opmaak, oppotten of aanplanten kan uiteraard in overleg vooraf met Kantoorboom.nl.
Eventuele extra gemaakte kosten bij het afleveren, zoals obstructie, afwezigheid, geen toegang kunnen krijgen op bedrijfsterrein, elders parkeren, etc., zullen worden doorberekend aan koper.
Wij besteden alle mogelijke zorg aan selectie, inkoop en bezorging van al ons groen. 
Mocht er onverhoopt toch schade zijn aan groen en/of plantenbak door transport, dan nemen wij dit zeer serieus en zullen in goed overleg het probleem zo snel mogelijk verhelpen.

Algemene Voorwaarden Kantoorboom.nl*

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot de uitvoering van werk en/of van koop en verkoop en/of huur en verhuur alsmede de uitvoering daarvan door Kantoorboom.nl , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Onder ‘afnemer’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Kantoorboom.nl een overeenkomst wenst af te sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordigers, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met Kantoorboom.nl een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

Afwijkende condities dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Kantoorboom.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de vermelde voorwaarden tussentijds aan te passen c.q. te wijzigen.

*Tenzij schriftelijk anders door partijen overeengekomen, geschiedt betaling van het volledige factuurbedrag, door overmaking vooraf levering op rekening NL71RABO0317688715  t.n.v Kantoorboom.nl, dan wel contant bij aflevering.
*Indien er een afwijkende betalingsvoorwaarde is overeengekomen, blijven de bomen/planten en/of accessoires eigendom van Kantoorboom.nl, totdat het volledige factuurbedrag op de hiervoor genoemde bankrekening NL71RABO0317688715 van Kantoorboom.nl is bijgeschreven.
*Afnemer / opdrachtgever kan na vervaldatum factuur, zonder nadere schriftelijk melding hiervan, in gebreke worden gesteld door Kantoorboom.nl.
*Ontstane kosten bij het incasseren van gelden op een later tijdstip dan de facturatiedatum, zal worden verhaalt op de afnemer/opdrachtgever.
*De kwaliteit, gezondheid en juiste benaming van de bomen en/of planten, wordt door ons naar beste weten gegarandeerd.
*Materiële fouten onzerzijds kunnen binnen een termijn van 8 dagen worden gereclameerd en eventueel worden vergoed tot maximaal de door koper betaalde verkoopprijs.
*De garantie door Kantoorboom.nl gegeven, beloopt maximaal 6 maanden, direct ingaand bij aflevering, mits dat beplanting (plant en/of boom) de juiste verzorging heeft gekregen in die periode en heeft voldaan aan onderstaande minimumvoorwaarden:

a. Voldoende licht (6 of meer uren tenminste 700 Lux)

b. Temperatuur tussen 15 en 25 graden Celsius en tochtvrij

c. Relatieve vochtigheid: tenminste 50%

d. Water geven en onderhoud: wordt verricht en/of gecontroleerd door Kantoorboom.nl.

Aanspraken op de in lid 1 genoemde garantie worden slechts gehonoreerd indien de afnemer, in geval van gebrekkige beplanting, bewijst dat aan bovengenoemde voorwaarden a. t/m d. is voldaan. De garantie van Kantoorboom.nl gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van de gebreken c.q. vervangen van de geleverde producten.

Voor mos (wanden en/of creaties) is eveneens een garantietermijn van 6 maanden van kracht, ingaand direct na levering.

*Kantoorboom.nl geeft geen garantie op bomen en/of planten die, ondanks de aangegeven winterhardheid doodvriezen of anderzijds afsterven.
*De maatvoeringen en foto’s van de planten en/of bomen op onze site en offerte zijn indicatief.
Iedere plant en/of boom is uniek, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.
*Kantoorboom.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes en plagen. U dient deze zelf te bestrijden.
Al onze bomen en/of planten worden virus/ziektevrij geleverd en gekeurd door NAK Tuinbouw.
*Bomen en/of planten die doodgaan door een onjuiste verzorging, zoals te weinig of juist teveel water geven, teveel water door onvoldoende afwatering in het plant gat of plantenbak, vervuiling, tocht en/of koude, vallen niet onder de garantie. Kantoorboom.nl kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor onkundigheid en/of nalatigheid van verzorging aan de boom en/of plant door koper.
*De winterhardheid van de bomen en /of planten afgegeven door Kantoorboom.nl is een richtlijn, hiervoor kan Kantoorboom.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
*Voor beschadiging of vernieling door koper of derden, dan wel vermissing of diefstal na levering, is Kantoorboom.nl nooit aansprakelijk.
*Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 
Toch een klacht?
Allereerst; klachten zijn er om opgelost te worden!
Niemand houdt van klachten, daarom willen we vooraf er alles aan doen om dit te voorkomen.
Door elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren kunnen we samen op zoek naar de passende oplossing.

* Druk- , zet-, invoerfouten voorbehouden.

 

Privacyverklaring:
We houden je privégegevens privé

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je met ons in contact wilt komen, advies vraagt of bij ons wilt bestellen, wil je natuurlijk geen ongewenste partijen die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan.

We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.
Deze worden dus alleen door kantoorboom.nl gebruikt en bewaard. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je op onze pagina: “Privacy Verklaring”.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Referenties

Ons jonge en dynamische team van groenspecialisten levert dagelijks groen aan de zakelijke markt in de breedste zin des woord.


2022 Kantoorboom ®